GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU


4 Kısım Bakliyat Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/576669

 

1-İdarenin
a) Adı : TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
b) Adresi : TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞ Toprakkale Otoban Gişesi Yanı TOPRAKKALE/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası : 3286333134 - 3286333151
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 4 Kısım Bakliyat Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1- Nohut 25.000 Kilogram 2- Kuru Fasulye 35.000 Kilogram 3- Barbunya 15.000 Kilogram 4- Yeşil Mercimek 20.000 Kilogram
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARI
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP (İZLEYEN) 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE MALIN TAMAMI TESLİM ALINACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME TARİHİNİ İZLEYEN İŞ GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İHTİYAÇ RAPORU
İhtiyaç raporunda değişiklik yapılmamıştır.
İDARİ ŞARTNAME

Madde Zeyilname Öncesi Zeyilname Sonrası
3 İhale Tarihi
27.05.2024
İhale Tarihi
31.05.2024
26 Asgari teminat geçerlilik tarihi (Otomatik hesaplanır):
24.08.2024
Asgari teminat geçerlilik tarihi (Otomatik hesaplanır):
28.08.2024

TEKNİK ŞARTNAME
Teknik şartnamede değişiklik yapılmamıştır.
SÖZLEŞME TASARISI
Sözleşme tasarısında değişiklik yapılmamıştır.
TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP
Teknik şartnameye verilecek cevaplarda değişiklik yapılmamıştır.    

#ilangovtr Basın No ILN02027550